Tekil Mesaj gösterimi
Alt 10-07-2009, 08:55  
Korax
Android Destek
 
Korax - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Yaş: 36
Mesajlar: 21.062
Tecrübe Puanı: 1000
Korax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond repute
Korax - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart

1996 Yılında Çıkmış ÖSS Tarih Soruları

--------------------------------------------------------------------------------

Soru 46

Tanım : Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkileri içerisinde inceleyen bir bilimdir.
Durum : İslamiyet’in hızlı yayılmasında diğer din ve inançlara karşı gösterilen hoşgörünün payı büyüktür. Avrupa’da ve Asya’da ezilmiş ve horlanmış insanlar Müslümanları kurtarıcı olarak karşıladılar.
Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan öğelerden hangisinde değinilmemiştir?
A) İnsan İlişkileri
B) Neden-sonuç ilişkileri
C) Yer
D) İnsan topluluklarının yaşayışları
E) Zaman

Soru 47

Kalkolitik çağda, Anadolu’da avcılık önemini kaybetmiş, tarım öncellik kazanmıştır.
Bu bilgiye dayanarak kalkolitik çağ ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Verimli topraklara göç edilmiştir.
B) Yerleşik hayata geçilmemiştir.
C) İnsanların yaşantısı değişmiştir.
D) Hayvancılık yapılmamıştır.
E) Tüketim üretimden çok olmuştur.

Soru 48

Göktürk hükümdarı Bilge Kağan şehirlerin surlarla çevrilmesi, Budizm ve Taoizm‘in tanıtılması gibi konuları Meclise getirmiş, fakat bu görüşler Mecliste reddedilmiştir.
Bu bilgiye dayanarak Göktürklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Hükümdar bazı inanç sistemlerinin bilinmesini istemektedir.
B) Mecliste sadece belli konular tartışılmaktadır.
C) Hükümdarın Meclise sunduğu her öneri kabul edilmemektedir.
D) Hükümdar demokratik bir tutum içindedir.
E) Hükümdar şehirlerin korunmasını istemiştir.

Soru 49

Hazar Devleti yöneticilerinin Museviliği kabul etmelerine rağmen, halk arasında Müslüman, Hıristiyan ve Şamanist olanlar vardı. Halk arasındaki davalara Musevi, Müslüman, Hıristiyan ve Şamanistlerden oluşan bir hakimler kurulu bakıyordu.
Bu durum Hazar Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Kurucularının Musevi olduğunun
B) Halk arasındaki davaların hızla sonuçlandırıldığının
C) Yöneticilerin seçim yoluyla görevlendirildiğinin
D) Adalet ve hoşgörünün egemen olduğunun
E) Halk arasındaki sorunların dinsel nitelikli olduğunun

Soru 50

Hz. Muhammed döneminde, İslamiyeti yeni kabul etmiş, puta tapmaktan henüz ayrılmış kişilerin anılarını canlandırmamak için resim ve heykel yasaklanmış; bu yasağa rağmen Emeviler dönemindeki Kasr-ül Hayr Sarayı, Abbasiler döneminde ise Balkuvara Sarayı resim, kabartma ve heykellerle süslenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, İslam Devleti’nin kuruluşundan Abbasiler dönemine geçen zaman içinde sanat anlayışındaki bu değişikliğin nedenlerinden biridir?
A) Sınırların genişlenmesi sonucu değişik kültürlerle ilişkiye girmesi
B) İslam Devleti’nin ekonomik yönden güçlü olması
C) Din ve Devlet işlerinin birbirinden ayrılması
D) İslamiyette ayrılıkların başlaması
E) Emeviler döneminde halifeliğin saltanat haline getirilmesi

Soru 51

İslamiyeti kabul eden Mısır ve Kuzey Afrika’nın Arap olmayan yerli halkı sadece din değiştirmekle kalmayarak zamanla yeni bir kimlik de kazandılar. Türkler ve İranlılar ise din değiştirmelerine karşın kimliklerini korudular.
Türklerin ve İranlıların kimlikleri korumaları aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
A) Arapça‘yı dili olarak kabul etmelerinin
B) İslamiyeti gruplar halinde kabul etmelerinin
C) Araplarla siyasal ilişkilerinin geç başlamasının
D) Ülkelerinin Arabistan’a daha uzak konumda olmasının
E) Eski ve köklü bir kültüre sahip olmalarının

Soru 52

XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa‘da skolastik düşünce bırakılmış, klasik kültür yeniden canlanmış, Papalığa karşı çıkılarak dinde yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.
Bu gelişmelere dayanarak XV. ve XVI. yüzyıl Avrupası ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Düşünce özgürlüğü engellenmiştir.
B) Halk, yönetimine ortak olmuştur.
C) Uluslararası kültür birliği sağlanmıştır.
D) Dinin toplum üzerindeki etkisi değişmiştir.
E) Hıristiyanlığın parçalanması önlenmiştir.

Soru 53

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesi sonucu sınırlarının daralmasına karşın, devam eden göçler nedeniyle sınırların içindeki nüfus giderek artmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ülkesinde bu durumun sonuçlarından biri değildir?
A) Şehirlerde günlük yaşam şeklinin değişmesi
B) Azınlık sorununun ortadan kalkması
C) Tüketimin artması
D) Konut gereksiniminin artması
E) Şehir nüfusunun artması

Soru 54

Osmanlı döneminde İngiltere ile yapılan Balta Limanı antlaşmasından başlayarak o zamana kadar yüzde üç olan gümrük vergisi ihracatta yüzde on iki, ithalatta ise yüzde beş olarak belirlenmiştir.
Bu bilgiye dayanarak,
I. Osmanlı Devletin’de sanayi gelişecektir.
II. Osmanlı tacirleri yabancı tacirlerle rekabet edecek duruma gelecektir.
III. Yabancı mallar Osmanlı Devleti’nin pazarlarına egemen olacaktır.
IV. Osmanlı Devleti ticaret yolları üzerindeki egemenliğini sürdürecektir.
V. Osmanlı Devleti ekonomik yönden giderek dışa bağımlı olacaktır.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II B) I ve V C) II ve III D) II ve V E) III ve V

Soru 55

Fransa ve İngiltere 1856 yılında imzalanan Paris antlaşması’yla Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü kabul ederken, Birinci Dünya Savaşı sırasında aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti’ni parçalamışlardır.
Fransa ve İngiltere’nin tutumundaki bu değişme,
I - Osmanlı devleti siyasi gücünü yitirmiştir.
II - Avrupa’da sosyalist görüşlerin neden olduğu iç olaylar çıkmıştır.
III - Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’ni yenilik yapmaya zorlanmıştır.,
IV - Avrupa devletlerinin hammadde ve pazar gereksinimleri artmıştır.
yargılarından hangileriyle açıklanabilir?
A) I ve II B) I ve III
C) I ve IV D) II ve IV E) II ve IV

Soru 56

Aşağıdaki olaylardan hangisi, Osmanlı ülkesinde ordunun yenilikleri koruduğunun bir göstergesidir?
A) II. Osman’ın devlet düzenininde değişiklik yapmaya çalıştığı için tahttan indirilmesi
B) Meşrutiyet rejimine karşı olanların çıkardığı 31 Mart Olayı’nı Hareket Ordusu’nun bastırması
C) II.Selim'in devlet düzeninde yaptığı değişiklikler nedeniyle tahttan indirilmesi
D) IV.Mehmet döneminde ulufelerin zamanında ödenmemesi üzerine yeniçerilerin ayaklanması
E) Yeniçeri sayısının artırılması, buna karşılık Timarlı Sipahi sayısının azalması

Soru 57

Atatürkçülüğün durağan bir düşünce olmaması aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanmaktadır?
A) Milliyetçilik
B) Devletçilik
C) Halkçılık
D) İnkılapçılık
E) Cumhuriyetçilik

Soru 58

Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Türk İnkılabı’nın evrensel nitelik taşıdığının bir göstergesidir?
A) Vatanın bütünlüğü tehlikededir.
B) İstanbul Hükümeti üzerine aldığı görevi yerine getirememektedir.
C) Ulusun bağımsızlığını ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
D) Delegelerin seçimi ulusal bir sır olarak gizlenmelidir.
E) Sivas’ta ulusal bir kongrenin tez elden toplanması kararlaştırılmıştır.

Soru 59

Ulusal mücadele döneminde:
I - İstanbul resmen işgal edilmiştir.
II - Osmanlı Mebuslar Meclisi dağıtılmıştır.
III - Misak-ı Milli ilan edilmiştir.
IV - İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal’e 9.Ordu müfettişliği görevini vermiştir.
V - İstanbul hükümeti, Temsilciler Kurulu ile görüşme yapmayı kabul etmiştir.
Bu gelişmelerden hangileri Türk Milletinin İstanbul Hükümeti’ne olan güvenini sarsmıştır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) IV ve V

Soru 60

Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM’nin otoritesinin güçlendiğinin bir göstergesi değildir?
A) İstanbul Hükümeti’nin yaptığı ve yapacağı işleri yok sayması
B) Vatana ihanet edenler için yasa çıkarması
C) Yasama, yürütme yetkilerini kendinde toplaması
D) Üyeleri arasında gruplaşmaların olması
E) Vergi oranlarının artırması

Soru 61

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1932‘de Milletler Cemiyeti’ne 1934 Balkan Paktı’na 1937’de Sadabat Paktı’na üye olmuştur.
Bu bilgilere dayanarak,
I - Türkiye’nin dış ülkeler arasında saygınlığı artmıştır.
II - Türkiye’de iç güvenliği tehdit eden sorunlar vardır.
III - Türkiye dünya barışına katkıda bulunmuştur.
IV - Türkiye dış güvenliğini sağlamada çok zorlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

Soru 62

Ülkemizde huzur, güvenlik, dirlik ve düzeni sağlamaya çalışan polise yasa ile bazı yetkiler tanınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu amacını gerçekleştirmesi için polise tanınan yetkilerden biri değildir?
A) Sanıkları yargılama
B) Üst, eşya ve araç arama
C) Kimlik sorma
D) Parmak izi alma
E) Silah kullanma

Soru 63

Savaşların önemli nedenlerinden biri de güçlenen bazı devletlerin zengin coğrafya bölgelerini ve hammadde kaynaklarını ele geçirmeyi amaçlamalarıdır.
Aşağıdaki savaşlardan hangisi böyle bir amaca karşı tepkinin sonucudur?
A) I.Dünya Savaşı
B) Trablusgarp Savaşı
C) Türk Kurtuluş Savaşı
D) II.Dünya Savaşı
E) II.Balkan Savaşı
Korax isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla