Bilqi Forum  

Geri git   Bilqi Forum > Eğitim - Üniversiteler - Sınavlar > Ödevler > Genel Kültür

ÖDEVLERİNİZİ BULMAKTA ZORLANIYOMUSUNUZ!

SORUN ANINDA CEVAPLIYALIM.

TÜM SORULARINIZA ANINDA CEVAP VERİLECEKTİR !

Sitemize Üye Olmadan Konulara Cevap Yazabilir Ayrıca Soru Cevap Bölümüne Konu Açabilirsiniz !

Orta Çağda Avrupa

Genel Kültür


Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 05-02-2009, 09:24   #1
Android Destek
 
Korax - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Yaş: 33
Mesajlar: 21.059
Teşekkürleri: 4
6 mesajına 6 kere teşekkür edildi.
Tecrübe Puanı: 1000
Korax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond repute
Korax - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart Orta Çağda Avrupa

Orta Çağda Avrupa

KAVİMLER GÖÇÜ (375):

Balamir yönetimindeki Kuzey Hunlar, doğu Avrupa*daki Gotlar adı verilen kavimleri yenil*giye uğrattı*lar. Bu*nun üzerine bu kavimler Roma toprak*larına doğru göç ettiler. Bu göç dalgası diğer kavimlerin yerlerin*den ayrıl*malarına neden oldu. Bu göç hareket*lerinin so*nuçları şunlardır:
1. Roma İmparatorluğu Batı Roma ve Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrıldı (395). Daha sonra Batı Roma yıkıldı (476).
2. Batı Roma topraklarında barbar kavimler kendi krallıklarını kurdular.
3. Barbar krallıklarında feodalizm (derebeylik) deni*len sistem ortaya çıktı.
4. Barbar kökenli kavimler hristiyanlığı benimsediler. Böylece hristiyanlık, Avrupada yaygın bir din oldu.
5. Kuzey Hunlar, bugünkü Romanya'nın bulunduğu topraklara egemen oldular ve Avrupa Hun devletini kur*dular.
6.Avrupa'daki kavimlerin kaynaşmasıyla günümüz Avrupa milletlerinin oluşumu başladı.
KİLİSE

Hz. İsa'nın doğduğunda babasının olmaması, hristi*yan din adamları arasında dini tartışmalara yol açtı. Konsil denilen meclislerde Hz. İsa'nın tanrı olup olma*dığı konusu tartışılmıştır. Bu tartışmaların sonucunda hristi*yanlıkta mezhepler ortaya çıktı. Başlıcaları Katoliklik, Ortodoksluk ve Nasturilik idi.

Katolik kilisesinin din başkanına Papa, Ortodoksların dini liderine ise Patrik denildi. Papa Roma'da, Patrik ise İstanbul'da yaşamıştır. Patrik, doğrudan Bizans kralına bağlı olmuş, bu nedenle siyasal yetkiler kazanamamıştır.

Katolik kilisesinin lideri Papa, Batı Roma imparator*luğunun yıkılmasıyla birlikte meydana gelen siyasi boş*luğu ve Barbar krallıklarda merkezi otoritenin zayıf du*rumda bulunmasını fırsat bilerek, gerçekleştirdiği dini uy*gulamalarda siyasal üstünlük kazandı. Bu üstünlüğü aşağıdaki dinsel uygulamalarda daha çok kuvvetlendirdi.

Katolik kilisesinin kuvvetlenmesini sağlayan uygula*malar şunlardır:
a. Günah çıkarma
b. Afaroz etme: Katolik kilisesine karşı olanların toplum dışına itilmesi
c. Endülüjans satma: Günahların para karşılığında affedildiğini gösterir bir belgenin verilmesi.
d. Enterdi ilân etme: Bu uygulamada papanın em*rine uymayan bir kralın ülkesinde her türlü dini tören durdurulması. Bu durum halkın krala tepkisine yol aç*mıştır. Böylece Papalar kralın üstünde bir otorite olmuş*lardır.
FEODALİTE

Feodalizm, temelde toprağın ekono*mik gücüne el koyan, hak eşitsizliğine dayanan bir siyasi dü*zendir.
Feodalitenin (derebeyliğin) oluşumunda aşağı*daki etkenler yer almıştır.
1. Barbar kavimlerin Kavimler Göçü sürecinde yer*leşik insanların topraklarını ele geçirmeleri.
2. Kavimler göçü sonunda kurulan Barbar krallık*larda meydana gelen karışıklıklarda köylülerin toprakla*rını koruyamamaları, bu nedenle Senyör denilen kişile*rin himayelerine girmeleri.
3. Frank krallığının, Normanları (İskandinavyalı ka*vimlerin), Macarların ve İspanya üzerinden gelen Arap*ların saldırıları nedeniyle sarsılması ve bu süreçte küçük toprak sahiplerinin derebeylerden yardım istemek zo*runda kalmaları.

Feodal bağlılık ilişkisi Fief sözleşmesi denilen bir anlaşmaya dayandırılmıştır. Bu anlaşmaya göre himaye altına girene vasal, himaye altına alan derebeye de sü*zeren denilmiştir.
FEODALİTE DÜZENİNDE SINIFLAR
1. Asiller

Sınıfların en üst tabakasını oluşturur. Geniş arazilere sahip olmuşlardır. Devlet ve askerlik iş*lerini egemenlikle*rine almışlardır. Asiller içindeki en bü*yük senyör o ülke*nin kralı idi. Ancak her asilzade kendi bulunduğu toprak*larda kendi idarelerini kurmuşlardı. Bu nedenle kralların monarşik otoritesi zayıftı. Böylece mer*kezi otorite güçsüz olmuştur.
2. Rahipler

Katolik kilisesine bağlı din adamlarıdır. Dinsel uygu*lamalara dayanarak toplumda üstünlüklerini kurmuşlar*dır. Senyörlere (derebeylere) destek olmuşlar*dır. Böy*lece sömürüye ortak olmuşlardır.
3. Burjuvalar

Şehir ve kasabalarda ticaret ve za*naatla geçinmiş*lerdir. Bulundukları bölgedeki senyörlere vergiler vermiş*lerdir. Ortaçağın sonuna doğru zengin*leşmişler ve böy*lece asillere karşı daha güçlü hale gel*mişlerdir.
4. Köylüler
Özgür köylüler ve köle köylüler (serfler) ola*rak ikiye ayrılmışlardır.
Özgür köylüler: Topraklarda özgürce üretim yapar*lardı. Ancak bağlı oldukları senyöre vergi verirlerdi. Ay*rıca senyörlerin angaryalarını yapmak zorunda kal*mış*lardır.
Serfler: Köle durumunda olan köylülerdir. Toprak*larla alınıp satılmışlardır.
SKOLASTİK FELSEFE

Yunan felsefecilerinden Aristo'nun düşüncelerinden kaynaklanan, dilbilgisi ve mantık yön*temiyle katolik mez*hepinin kuralları savunan felsefi öğretidir. Bu felse*fede din adamları kendi çıkarları doğrultusunda toplum*sal, si*ya*sal ve doğa olaylarını açıklamışlardır. Kilise okullarında ve manastırlarda gelişen bu felsefede neden nasılcı dü*şünüş, deney–gözlem ve tartışma yasaklan*mıştır. Bu du*rum bilimsel gelişmeleri engellemiştir. Bu durumlardan dolayı Orta Çağ Avrupası karanlık bir dö*nem olarak nite*lenir.
HÜMANİZMA

Avrupada Ortaçağın sonlarına doğru doğan, konusu insanlık ve tabiat sevgisi olan fikir akımı*dır. İlk önce İtal*ya'da doğmuş ve edebiyatta başlamış*tır.
MAGNA KARTA LİBERTUM
(BÜYÜK ÖZGÜRLÜK BİLDİRGESİ) (1215)

İngiltere'de Kral Yurtsuz John'a bas*kıcı yönetiminden dolayı derebeyler isyan ederek Magna Karta denilen belgeyi kabul ettirmişlerdir. Bu belge kralın haklarını kısıt*lamıştır.

Belgeye göre Kral, derebeylerin onayı olmadan vergi*leri arttırma*yacak, keyfi uygulamalar yapmayacak, haksız yere tu*tuklama ve sürgün cezaları vermeyecek.

Yukarıdaki gelişme, İngiltere'de ilk kez hukuk devleti kavramını ortaya çıkarmıştır. Bunun sonunda başlayan demokratik gelişmeler İngilterede parlamentonun açıl*masını sağlamıştır (1295). Bu gelişmeyle Avrupada ilk kez meşrutiyet yönetimi İngilterede kuruldu.
HAÇLI SEFERLERİ Dini Nedenler
1. Hristiyanların Kudüs'e ziyaretlerinin müslümanlar tarafından engellendiğinin iddia edilmesi.
2. Hristiyanlığın Kluni tarikatına bağlı olanların müs*lümanlara karşı hristiyanları kışkırtmaları
3. Katolik din adamlarının Hristiyan halkı Günahlar*dan kurtulmak ve cennete gitmek için müslümanlara karşı savaşa çağırmaları
4. Papalığın Ortodoks hristiyanları kendisine bağla*yarak hristiyanlığın lideri olmak istemesi
Siyasi Nedenler
1. Bizans'ın Anadolu Selçuklu devletinin ilerleyişine karşı Avrupa'daki krallardan yardım istemesi
2. Az topraklı şövalyelerin ve asillerin kendi mevki*lerini kuvvetlendirmek istemeleri
Ekonomik Nedenler
1. Feodalite nedeniyle yoksullaşan Avrupalıları, Hristiyan din adamlarının zenginlik vaadiyle kışkırtma*ları
2. Müslümanların yaşadığı ülkelerin ve Asya'nın di*ğer yerlerdeki ekonomik kaynaklarının Avrupalılar tara*fından abartılması ve bunların ele geçirilmek istenmesi.
HAÇLI SEFERLERİNİN BAŞLAMASI
I. Haçlı Seferi (1096–1099)

Öncü Haçlı grubu Selçuklu Sultanı I. Kılıçarslan tara*fından imha edildi. Ancak asıl Haçlı grubu sayıca çok fazla idi. Haçlıların fazlalığı karşısında Selçuklular, baş*kent İznik'i boşalttılar. Konyayı başkent yaptılar.

Haçlılar, Fatimilerden Kudüs'ü aldılar. Kudüs Latin Krallığını kurdular.
II. Haçlı Seferi (1147–1149)
Nedeni:

Musul'daki Zengiler Atabeyliğinin Urfa Haçlı beyliğini yıkması.

Anadolu'ya gelen haçlılar yenilgiye uğratıldı.
III. Haçlı Seferi (1159–1192)
Nedeni:

Mısır'daki Eyyubi hükümdarı Selahattin Eyyubinin Kudüs Latin krallığını Hıttin Savaşıyla yık*ması.

Sefere İngiliz, Fransız ve Alman kralları katıldı. Sela*hattin Eyyubi Kudüs'ü Avrupalılara kaptırmadı. Savaş sonunda yapılan anlaşmaya göre Hristiyan hacı*lar Ku*düsü serbest ziyaret edeceklerdi.
IV. Haçlı Seferi (1204)
Nedeni:

Haçlıların Kudüs'ü almak istemeleri ve Eyyubi devle*tine son vermeyi amaçlamaları. Avrupalılar amaçlarından vazgeçerek Bizans devletine son verdiler. İstanbulda La*tin krallığı kurdular. Katolik haçlılar, İstanbul'daki Orto*doks halka mezhep baskısı yaptılar. Bir kısım Bizanslı komutanlar, İznik Rum krallığı ile Trabzon Rum Pontus devletini kurdular.

İznik Rum krallığı, sonraki dönemde Bizans devletini yeniden kurdu. Ancak IV. haçlı seferi, Bizans devleti*nin daha da fazla zayıflamasına neden oldu.
HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI
Türk ve İslâm Dünyası Bakımından Sonuçlar:
1. Anadolu Selçuklu devletinin Marmara Bölgesin*deki ilerleyişi durmuştur. Türkler İç Anadoluya geri çe*kilmek zorunda kalmıştır.
2. Türklerin Bizans'ı yıkmaları gecikmiştir.
3. Anadolu Selçuklu Devleti, Danişment Beyliği, Zengiler Atabeyilği, Eyyubi Devleti ve Memluklu Devleti İslam ülkelerini Hristiyanlara karşı korudu*lar ve Hristiyan*lığın Ortadoğuda yayılışını engellediler.
Dini Sonuçlar
1. Papalık ile Katolik din adamlarına Hristiyanların duyduğu güven azaldı.
2. Papalık kurumu güç kaybetmeye başladı.
Siyasi Sonuçlar
1. Seferlere katılan derebeylerin bir kısmının ölmesi ve bazılarının ekonomik güçlerini kaybetmesi kralların monarşik idaresinin kuvvetlenmesine yaradı.
2. Papalığın ve Katolik kilisesinin gücünü kaybet*mesi, kralların otoritesinin artmasına yaradı.
3. Anadolu Selçuklu devletinin Anadolu'da üstünlük sağlaması gecikti.
Ekonomik ve Bilimsel Sonuçlar
1. Batı ve Doğu Akdeniz limanları arasında ticaret canlandı.
2. Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı kuvvetlenmeye başladı.
3. İtalya'daki Venedik, Cenova ve Napoli şehirleri deniz ticaretiyle zenginleşti.
4. İslam ülkelerindeki fen ve teknik eserler Avrupalı*larca öğrenilmeye başlandı. Bu durum Yeniçağ*daki Hü*manizm, Rönesans, Reform ve Coğrafi Keşiflere katkıda bulundu.
5.Avrupalılar, Kağıt yapımı ve matbaa tekniklerini öğrendiler. Bu durum Rö*nesansa, Reforma ve Hüma*nizme etkide bulundu.
YÜZYIL SAVAŞLARI (1337–1453)
Nedeni: İngiliz kralının veraset yoluyla Fransız tahtı*nın kendisine ait olduğunu iddia etmesi ve Fransa'yı iş*gal etmesi.

Fransızlar İngilizleri ülkelerinden çıkardılar. Bu sa*vaş*larda Fransa'daki derebeylerin ölmesi, Fransız kralı*nın monarşik idaresinin artmasına yaramıştır.
İKİ GÜL SAVAŞLARI (1450–1485)
Nedeni: İngilterede Yüzyıl Savaşlarını kaybeden krala karşı diğer soyluların taht kavgasını başlatmaları*dır.

İngiliz kralı muhalif soyluları yenilgiye uğrattı. <div>
_________________________________

gggju8
rsm11yv9uf2
Korax isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap
Cevapla

Bookmarks

Tags
avrupa, çağda, orta

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın

Mesajınız:
Seçenekler


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 09:34 .


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Bilqi.com Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. bilqi.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler doganinternet@hotmail.com ve streetken27@gmail.com dan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde bilqi.com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Android Rom

Android Oyunlar

Android samsung htc

Samsung Htc

Nokia Windows

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628