Bilqi Forum  

Geri git   Bilqi Forum > Eğitim - Üniversiteler - Sınavlar > Ödevler > Genel Kültür

ÖDEVLERİNİZİ BULMAKTA ZORLANIYOMUSUNUZ!

SORUN ANINDA CEVAPLIYALIM.

TÜM SORULARINIZA ANINDA CEVAP VERİLECEKTİR !

Sitemize Üye Olmadan Konulara Cevap Yazabilir Ayrıca Soru Cevap Bölümüne Konu Açabilirsiniz !

Yakın Çağda Avrupa ve Amerika

Genel Kültür


Yeni Konu aç Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil
Okunmamış 05-02-2009, 09:25   #1
Android Destek
 
Korax - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Yaş: 33
Mesajlar: 21.059
Teşekkürleri: 4
6 mesajına 6 kere teşekkür edildi.
Tecrübe Puanı: 1000
Korax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond reputeKorax has a reputation beyond repute
Korax - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart Yakın Çağda Avrupa ve Amerika

OTUZ YIL SAVAŞLARI (1618 - 1648)
Nedeni:

Alman İmparatoru II. Ferdinand'ın Almanya'da pro*testanlığı kaldırarak, katolik mezhebinin benimsenmesini sağlamak istemesi

Protestanlığı tutan Almanya'daki prenslikler II. Ferdi*nand'a karşı çıktılar. Protestan prensliklerini Danimarka, İsveç ve Hollanda destekledi. Alman İmparatoru II. Fer*dinand'ın kuvvetlenmesini istemeyen Fransa katolik ol*masına rağmen protestanlara yardım etti. Bu süreçte Ka*tolik İspanyollar da Ferdinand'ın ya*nında oldu. Savaş zamanla bir Alman ve Fransız sava*şına dö*nüştü. Al*manya savaşlarda yenildi. Vestfalya Antlaşması imza*landı (1648). Antlaşma sonucunda:

- Alman prenslikleri mezhep seçme özgürlüğü ka*zandılar.

- Hollanda siyasi bağımsızlığını kazandı.

- Prusya dükalığı adıyla güçlü bir Alman prensliği ortaya çıktı.

İNGİLTERE'DE MEŞRUTİYETİN KURULMASI

İngiltere'de Magna Carta'dan sonra hukuk devleti kavramı ortaya çıkmış ve 1295 yılında kraldan bazı hak*lar alınarak parlemento kurulmuştu. Buna rağmen İngiliz kralı baskılı bir yönetim uygulayarak demokratik hukuk devle*tiyle ilgili kazançları ortadan kaldırıp, mutlak mo*narşiyi yeniden kurmak istedi. Parlementoyu kapat*mayı amaçladı. Buna karşı yapılan ihtilaller sonucunda İngilte*re'de Cumhuriyet ilân olundu ve meşrutiyet yöne*timi kuvvetlendi (1648).

Meşrutiyet rejimini istemeyen kral II. Çarls'a karşı yapılan mücadeleler sonucunda parlementer düzeni sa*vunanlar, İngiliz İnsan hakları Bildirisini yeni krala kabul ettirip meşrutiyeti kesinleştirdiler (1688). Böylece dünyada ilk kez insan hakları bildirisi İngiltere'de yayın*ladı.
18. - 19. YÜZYILDA AVRUPA VE AMERİKA
YEDİ YIL SAVAŞLARI (1756 - 1763)

Avusturya taht kavgası, (Avusturya veraset savaş*ları) Avrupa'daki devletler arasında savaşlara yol aç*mıştı. Bu savaşlar daha çok bir İngiliz ve Fransız sava*şına dö*nüşmüştü. Taraflar birbir*lerinin sömürgelerini iş*gal et*mişti. Anlaşmaya rağmen savaşlar yeniden baş*ladı. Yeni çıkan bu savaşta Prusya kralı İngiltere'yi des*tekledi. An*cak yenilgiye uğradı. İngiltere ise Fransa'nın Amerika'*daki ve Hindistan'daki sömürgelerini ele geçirdi. Savaş*lar Paris anlaşmasıyla sonuçlandırıldı. Fransa'nın sö*mürgelerini kaybedip eko*nomik sıkıntıya düşmesi 1789 Fransız ihtilâlinin neden*lerinden biri oldu. İngiltere ise savaşı kazanmasına rağ*men büyük ekonomik kayıba uğ*radı.
LEHİSTAN'IN PAYLAŞILMASI

Lehistan'daki taht kavgaları devleti zayıflatmıştır. Bunu fırsat bilen komşu devletler Lehistan'ı topraklarını üç aşamada paylaştılar. Bu aşamalar şunlardır:
1. Prusya, Avusturya ve Rusya ilk kez 1772 yılında bir kısım toprakları aldılar.
2. Rusya ve Prusya 1793 yılında Lehistan'ın bir kısmını daha aldılar.
3. Rusya, Avusturya ve Prusya 1795 yılında Lehis*tan'ı son defa paylaştılar. Lehistan siyasi haritadan si*lindi.
Not: Lehistan, I. Dünya Savaşı sonunda yeniden ku*ruldu. Ancak, II. Dünya savaşı yıllarında Almanya ve Sovyet Rusya tarafından işgal edilerek paylaşıldı. Lehis*tan, II. dünya Savaşı sonunda Polonya adıyla yeni*den bağımsızlığına kavuştu.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN
KURU*LUŞU (1787)

İngiltere Yedi Yıl Savaşlarında büyük bir ekonomik bunalıma girmişti. Ekonomik sıkıntıyı aşmak için Ameri*ka*'da 13 kolonisinden aldığı vergiyi artırdı. Koloniler vergi*lerin ağırlaştırılmasına karşı çıktılar. İngiltere'den gelen malları almayarak protesto ettiler. I. Flidelfiya Kon*gresini toplayarak İngiltere'ye karşı savaş hazırlığı yap*mayı ka*rarlaştırdılar (1774). Bir yıl sonra si*lahlı çatışma*lar baş*ladı. Koloniler II. Filedelfiya Kongresini toplayarak ba*ğımsızlıklarını ilân ettiler ve İngiltere'ye karşı, birlikte sa*vaş kararı aldılar. Ayrıca İnsan Hakları Bildirgesini ilân ettiler. Kolonilerin General George (Corc) Vaşington ko*mutasında yaptıkları savaş*ları, Fransa destekledi. İngil*tere yenilgiye uğradı. Bu sı*rada Fransız donan*masında İngiliz donanmasını yenil*giye uğrattı. Versay Antlaş*ması imzalanarak savaşlara son verildi (1783). Bağım*sızlıklarını kazanan koloniler 1787 yılında federal bir ör*gütlenmeyi benimseyerek ABD*'ni kurdular.
Not: ABD'nin kuruluşuyla sonuçlanan savaşlar sö*mürgeciliğe karşı yapılan ilk bağımsızlık savaşıdır.
FRANSIZ İHTİLALİ (1789)
Nedenleri:
1. Krallığın halka baskı yapması
2. Soyluların ekonomik, siyasi ve askeri yetkilere sahip olması
3. Köylülerin çok ağır vergiler altında ezilmesi
4. Ticaretle uğraşarak zenginleşen Burjuva sınıfının devlet yönetimine katılmak istemesi, krallığına buna karşı çıkması
5. Kilise'nin krallığa destek olması ve ayrıcalıklı ko*numa sahip olması
6. İngiltere'deki meşrutiyet yönetiminin Fransız ay*dınlarınca örnek alınması
7. ABD bağımsızlık Savaşının ve Amerikan İnsan Hakları Bildirgesinin Fransız halkını etkilemesi
8. Monteskiyö, Jan Jack Ruso ve Voltair gibi aydın*ların halkı eşitlik ve demokrasi konusunda aydınlatmaları
İhtilâlin Başlaması

Fransız halkı 14 Temmuz 1789'da siyasi tutukluların bulunduğu Bastil hapisanesini basarak, siyasi tutukluları serbest bıraktılar. Fransız İhtilâli siyasi çekişmeler ne*de*niyle aşağıdaki aşamalardan geçmiştir:
1. Milli Meclis ve Kurucu Meclis Devri
(1789-1791):
2. Meşruti Krallik Meclis Devri (1791-1792):
3. Milli Konvansiyon meclis Dönemi
(1792-1795):
4. Direktuvar Devri (1795-1789):
5. Konsüllük Devri (1799-1804):
İhtilalin Sonuçları:
1. Asillerin ve rahiplerin tüm ayrıcalıklarına son ve*rildi.
2. Mutlak monarşi yıkıldı. Meşruti monarşi kuruldu.
3. Eşitlik, özgürlük, adalet ve yurttaşlık gibi demok*ratik değerler benimsenmeye ve yaygınlaşmaya başladı.
4. Burjuva sınıfı siyasal güç kazanmaya başladı.
5. Meşrutiyet, Cumhuriyet ve demokrasi rejimleri ta*nınmaya başladı.
6. Ulusçuluk (Milliyetçilik) ideolojisi doğdu. Bu ide*oloji imparatorluklarda yaşayan uluslar tarafından be*nimsendi. Böylece bağımsızlık savaşları başladı. Savaş*lar sonunda ulusal devletler kuruldu.
Not: İngiltere, Fransa, Avusturya ve Rusya gibi sö*mürgeci devletler milliyetçilik ideolojisini Osmanlı İmpara*torluğundaki uluslara benimsettiler. Amaçları Osmanlı'*dan kopardıkları ulusları yeni bir pazar ve sö*mürge ola*rak değerlendirmekti. Ancak sömürgeci devlet*ler kendi sömürgelerindeki milliyetçilik hareketlerini sert as*keri tedbirlerle bastırdılar. Buna rağmen I. Dünya ve II. dünya savaşlarını izleyen süreçte, bu devletlere ait sö*mürge*lerde yaşayan uluslar bağımsızlık savaşları yapa*rak kendi ulusal devlet*lerini kurdular.
Fransız İhtilâl Savaşlar (1792 - 1815)
Nedenleri:
1. Avusturya ve Prusya krallarının Fransız İhtilâliyle yayılan eşitlik, özgürlük ve meşrutiyet gibi ilkelerin kendi monarşik rejimlerini yıkacağından çekinmeleri ve bu ne*denle Fransa'daki meşrutiyet rejimini yıkmak istemeleri (Bu durum savaşların en önemli nedenidir)
2. Prusya'nın ihtilâl sırasında kaçan soyluları ve ra*hipleri koruması
3.Avusturya'nın Kral XVI. Lui ile Kraliçe Mari Antu*vent'i desteklemesi
4. Fransa'daki iktidarı alan meşrutiyetçilerin Avus*turya, Prusya ve Rusya'nın idaresindeki milletlere ba*ğımsızlığı kazandırmak istemesi
5. Fransa'nın Avrupa'da üstünlük kurmasının iste*meyen İngiltere'nin mutlak krallıkları desteklemesi
6.Fransa'daki meşrutiyete karşı olan Avrupadaki kralların Fransa'da yeniden Mutlak Monarşiyi kurmak is*temeleri
Birinci Bağlaşma (1792)

Bu bağlaşmaya Almanya, Avusturya, Prusya, İngil*tere, Hollanda, İspanya, Napoli ve Sardunya devlet*leri girdiler. Bağlaşmanın amacı Fransa'daki meşrutiyeti yık*maktı. 1793 yılında başlayan savaşlar Kampo Formiyo antlaşması yla sona erdi. Fransa toprak ka*zandı.
İkinci Bağlaşma (1798)

Bu bağlaşmaya İngiltere, Rusya, Avusturya, Napoli ve Osmanlı İmparatorluğu katıldılar. Napolyon Bonapart İngiltere'den Hindistan'ı almak için Mısır üzerinden Hin*distan'a gitmeyi amaçladı. Bunun için Mısır'ı işgal etti. İngiltere ve Rusya Osmanlıyı destekledi. Napolyon ye*nildi ve Mısır'dan çekildi (1801). Fransa El-ariş antlaş*masiyla Misir'dan çekildi. Ingiltere ve Fransa arasinda ise Amyen Antlaşmasi imzalandi (1801
TILSIT ANTLAŞMASI (1807)

Napolyon Fransa'da iktidari ele geçirerek kendisini imparator ilân etti. Napolyon'un imparatorlugunu tanima*yan başta Ingiltere olmak üzere diger Avrupali devletler Fransa'ya karşi bireştiler. Bu savaşlar 1805-1815 yılları arasında oldu. Napolyon Prusya'yı, Avusturya'yı ve Rus*ya'yı yendi. Bunun üzerine Napolyon ile Rusya ara*sında Tilsit Antlaşması imzalandı. Fransa imparatoru Napolyon Osmanlı dostluğunu bırakarak, Rusya'nın Osmanlı dev*letinde toprak almasını onayladı. Ayrıca Prusya'nın ve Lehistan'ın paylaşılmasını kabul etti.

Tilsit antlaşmasını kabul etmeyen İngiltere, Fransa'ya karşı deniz ablukası uyguladı. Fransa İmparatoru Napol*yon ise İngiltere'ye karşı kara ablukası başlattı. Ancak Rusya, İngiltere ile ticareti aksayınca İngiltere'ye yaklaştı. napolyon bunun üzerine Moskova'ya kadar ilerledi. An*cak geri dönmek zorunda kaldı. Bu sa*vaşlar Napolyon'un askeri gücünün azalma*sına sebep oldu. Avrupalı devlet*ler Altıncı Bağlaşmayı kurdular ve Fransa'ya girdiler. Na*polyon'un diktatörlü*ğüne son verdi*ler. Fransa'da Meşruti Krallık yeniden ku*ruldu.
VİYANA KONGRESİ (1815)
Nedeni:

Napolyon savaşları yüzünden bozulan Avrupa'nın si*yasal durumunu düzenlemek ve Avrupa haritasını yeni*den belirlemek. Bu kongreye Osmanlı Devleti ka*tılma*mıştır. Kongreye İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya egemen olmuştur. Kongreye Avusturya başba*kanı, Kont Meternih başkanlık etmiştir.
Kongre'nin Sonuçları
1. İsveç ve Norveç Krallıkları birleşti (Bu birleşik krallık 1830 yılında dağıldı).
2. Belçika ve Felemenk (Hollanda) birleşti.
3. Alman prenslikleri ve şehirleri birleşerek Ger*manya konfedarasyonu kurdular.
4. Fransa ihtilâlden önceki sınırlarına çekildi.
Not: Kongreye egemen olan dört büyük devlet Fransız İhtilâlinin Avrupa'ya yaydığı demokratik nitelikli prensipleri önlemek ve devamını sağlamak için kararlar almışlardır.
RESTORASYON DEVRİ (1815 - 1830)

Viyana Kongresinden sonra İngiltere, Rusya, Avus*turya ve Prusya Avrupa'da mutlak rejimleri devam ettir*mek için antlaşmalar yapmışlar ve Viyana Kongresinin kararlarını yürütmek amacıyla bağlaşmaları kurmuşlardır. Yapılan bu çalışmalar sürecine restoras*yon devri denil*miştir.
1830 İHTİLALİ
Nedeni

Fransa'da Kralın meşrutiyet yerine mutlak monar*şiyi yeniden kurmak istemesi ve meclisi kapatmak istemesi

Meşrutiyet yanlısı çevreler birleşerek krallara karşı is*yan ettiler. Yeni bir kral seçtiler. Yeni kral meşruti krallı*ğın devamı yönünde kararlar aldı. Liberalizm adı verilen serbest ve özgür bir düşünce akımını benimsendi.
Sonuçlar:
1. İsveç ve Norveç krallıkları birbirlerinden ayrılarak bağımsız olmaya karar verdiler.
2. Belçika Hollanda'dan ayrılarak bağımsız oldu.
3. Liberalizm fikri Avrupa'ya yayılmaya başladı.
1848 İHTİLALİ
Nedenleri:
1. 1830 İhtilâline rağmen herkese seçim hakkının ta*nınmaması
2. Sanayi devrimi sonucu doğan işçi sınıfının eko*nomik ve sosyal sorunlarının çözülmemesi ve işçilerin ik*tidara gelmek için Sosyal Partiyi kurmaları

1830 yılından sonra Fransa'da işçilerin iktidarı ele geçirmesini savunan yeni bir siyasi akım olan sosyalizm fikri doğmaya başşladı. Sosyalizm fikri gelişmeye baş*ladı. Sosyalistler, kraldan memnun olmayan liberaller ve katolik partisiyle birleşerek krallığı devirdiler, cumhuriyeti kurdular ve bütün fransızlara seçim özgürlüğünü sağladı*lar. Ayrıca ölüm cezası ve esir ticareti yasaklandı.
SANAYİ DEVRİMİ

James Watt'ın buharlı makineyi icat etmesi başta do*kumacılık ve diğer üretim alanlarında makinenin kul*la*nılmasını sağlayan bir gelişmeyi sağladı. Makineleşme hareketi ilk önce İngiltere'de dokumacılık sektöründe gerçekleşti ve diğer Avrupa ülkelerine yayıldı. Makinenin üretime girmesiyle fabrika*lar kuruldu. Bu süreçte bol mik*tarda hammaddeye ihti*yaç duyuldu. Üretilen malların satılması için pazar ka*zanma mücadelesi başladı.
Sonuçlar :

- El tezgahları yerine fabrikalar kuruldu.

- Hammadde ve pazar kazanma rekabeti başladi ve bunun sonucunda sanayileşmiş devletler arasinda çekişmeler oldu.

- Uluslararası ticaret gelişti.

- Köylerden kentlere göç başladi.

- İşçi sınıfı ortaya çıktı. İşçi sınıfı ile fabrika sahibi sermayederler arasında çatışmalar başladı. Bu süreçte işçiler çalışma koşularını düzeltmek ve hak ettikleri üc*ret*leri alabilmek için sendikalar kurmaya başladı. Meydana gelen bu olaylar sırasında sosyalizm akımı doğdu.

- Sanayileşmiş devletlerin sömürgeler kazanmak için rekabet girmeleri Birinci Dünya Savaşinin en önemli nedeni oldu.
Uyari: Osmanli Devleti Sanayi Devrimine yönelik teknik ilerlemeleri gerçekleştiremedi. Ayrica kapitülas*yon*lar nedeniyle Avrupalilarin ucuza imal ettikleri mallar Osmanli pazarlarina geldi. Bunun sonucunda Osmanli ülkesindeki el tezgahlari rekabete dayanamadi. Sana*yiye dönüşebilecek atölyeler kapandi.
1848 Ihtilali'nin Sonuçlari
1. Fransa'da önce cumhuriyet sonra imparatorluk süreçleri yaşandi..
2. Italya, Prusya, Hollanda ve Belçika'da krallar va*tandaşlara yeni haklar kazandirmak ve demokratik de*gerleri savunmak zorunda kaldi.
3. Ingiltere'de işçiler çeşitli haklar kazandilar.
4. Almanya'da ve Italya'da ulusal birligin kuruluşu için başa*rili çalişmalar yapildi.
ALMAN BIRLIGININ KURULMASI (1871)

Prusya Krali I. Vilhelm Alman Prensliklerini Prusya'ya baglayarak Alman birliginin kurulmasini hedef*ledi. Bu sü*reçte Avusturya Alman prensliklerinin kendi*sine bag*la*mayi amaçladi, ancak başarili olamadi. Fransa ise ku*zeyinde güçlü bir Alman devletini isteme*diginden Alman birliginin kurulmasina karşi çikti. Prusya Fransa'yi yen*dik*ten sonra Alman birligini kurdu (1871).
ITALYAN BIRLIGININ KURULMASI (1870)

Viyana Kongresinden sonra Italya'da Yedi Italyan kralligi ku*rulmuştu. Bunlardan Piyomente (Sardunya) Kralligi Italya'nin birligi için savaşti. Avusturya'nin ve Fransa'nin elinde bulundurdugu Italyan topraklarini aldi. Bundan sonra Orta ve Güney Italya'daki kralliklari da kendisine bagladi. Bu süreçte Roma'da bu*lunan Papalik hükümeti yikmayi hedefledi, ancak Fransa'nin engeliyle karşilaşti. Fransa'nin Almanlarla savaşini firsat bilen Pi*yomente Roma'yi alarak Roma'yi başkent yapti. Papalik hükümeti tarihe karişti. Papaliga Vatikan sarayi ve çev*resi birakildi.
ÜÇLÜ BAGLAŞMANIN KURULMASI (1883)

Almanya siyasi birligini kurduktan sonra Avrupa'da üstünlük kurmak için önce Rusya ve Avusturya ile dost*luk kurdu. Böylece Rusya, Avusturya ve Almanya ara*sinda Üç Imparatorlar Birligi kuruldu (1872).

Almanya 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşi sonunda toplanan Berlin Kongresinde Rusya'nin gelecekte Al*manya'nin güçlü bir rakibi olacagini anladi. Avusturya'nin dostlugunu kazandi. Italya ile Avusturya arasindaki sinir anlaşmazliklarini giderdi. Böylece Almanya, Avusturya ve Italya arasinda Üçlü Baglaşma (Ittifak) kuruldu (1883).
ÜÇLÜ ANLAŞMANIN KURULMASI (1893-1907)

Üçlü Bağlaşmanın kurulması üzerine Fransa ve Rusya arasında bir anlaşma sağlandı. Rusya'nın Doğu Asya'da Japonlara yenilmesi, Avrupa'daki ko*numunu sarstı. Almanya'nın Rusya'dan güçlü olduğunu düşünen İngiltere, Fransa ve Rusya'nın oluşturduğu gru*buna ka*tılmayı uygun gördü. Bunun sonunda İngiltere, Fransa ve Rusya arasında Üçlü Anlaşma (İtilaf) ku*ruldu. <div>
_________________________________

gggju8
rsm11yv9uf2
Korax isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap
Cevapla

Bookmarks

Tags
amerika, avrupa, çağda, ve, yakın

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın

Mesajınız:
Seçenekler


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık



Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 16:54 .


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Bilqi.com Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. bilqi.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler doganinternet@hotmail.com ve streetken27@gmail.com dan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde bilqi.com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Android Rom

Android Oyunlar

Android samsung htc

Samsung Htc

Nokia Windows

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628