Bilqi Forum  

Geri git   Bilqi Forum > Kültür - Sanat - Biyografi > Uzay & Bilinmeyen > Paranormal-Telepati

ÖDEVLERİNİZİ BULMAKTA ZORLANIYOMUSUNUZ!

SORUN ANINDA CEVAPLIYALIM.

TÜM SORULARINIZA ANINDA CEVAP VERİLECEKTİR !

Sitemize Üye Olmadan Konulara Cevap Yazabilir Ayrıca Soru Cevap Bölümüne Konu Açabilirsiniz !

Uri Geller mucizesi - siz de onun gibi metalleri bükebilirsiniz

Paranormal-Telepati


Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 02-25-2008, 15:17   #1
 
LeGoLaS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Mesajlar: 6.606
Teşekkürleri: 0
0 mesajına 0 kere teşekkür edildi.
Tecrübe Puanı: 896
LeGoLaS has a reputation beyond reputeLeGoLaS has a reputation beyond reputeLeGoLaS has a reputation beyond reputeLeGoLaS has a reputation beyond reputeLeGoLaS has a reputation beyond reputeLeGoLaS has a reputation beyond reputeLeGoLaS has a reputation beyond reputeLeGoLaS has a reputation beyond reputeLeGoLaS has a reputation beyond reputeLeGoLaS has a reputation beyond reputeLeGoLaS has a reputation beyond repute
Standart Uri Geller mucizesi - siz de onun gibi metalleri bükebilirsiniz

İsrailli Uri Geller, çatal ve kaşıkları bükmesiyle tüm dünyaca tanınmıştı. Ama onun asıl gücü, harita üzerinde sezgisiyle bulduğu maden ve petrol yatakları.

1970’li yıl*lar*da, U*ri Gel*ler’ kelimenin tam anlamıyla medyatikti, popülaritesi o kadar yüksekti ki, haftalık programını düzenlemeye üç sekreter yetişemiyordu. Küresel medyada yük*se*li*şi göz*ka*maş*tı*rı*cıy*dı. Ne mega film yıldızları, ne de süperstar popçular onun kadar çekici değildiler. Geçen yıllar Geller´i yavaş yavaş gündemden uzaklaştırırken, biraz da kendisinin daha içe dönük bir kişiliğe büründüğü görülüyordu. O yıl*lar*dan son*ra yine de, U*ri’nin inzivası pek gerçekleşebilmiş sayılmaz. “Henüz anlat*ma*dı*ğım pek*çok şey yap*tım” di*yor. Şimdi*ler*de özel yaşamıyla başbaşa, hat*ta yan*lız*lı*ğı seç*miş, ken*di ka*bu*ğu*na çekilmiş gi*bi gö*rü*nü*yor. Peki, Geller kimdi? 60´lı yıllardan sonra dünyanın tanıdığı İsrailli Uri Geller, pşisik yetenekleriyle tanındı, metalleri büküyor, küçük objeleri düşünce gücüyle hareket ettirebiliyordu. Bir ara, Puharich adlı bir gizemci veya UFO´cuyla beraber olmuş ve dünyadışı bir zekayla ilişkisi olduğu sansasyonu yayılmıştı ama bu iddianın sonu gelmedi. Sonraki yıllarda Geller, başta Massachusetts Technology University olmak üzere birçok araştırma kurumunda bilimcilerin gözleri önünde, deneylere katıldı ve çoğu zaman da başarılı oldu. Ünlü Amerikalı illüzyonist James Randi´nin düşmanlığını kazandı, Randi, Geller´in yaptıklarının bir illüzyon olduğunu ve kendisinin de aynı şeyleri yapabildiğini iddia ediyordu. Randi´nin tüm karalama çabalarına rağmen, Geller bu saldırılardan etkilenmeyerek işine devam etti. Sonraki yıllarda Geller, toprakaltı kaynaklarını sezgiyle bulma olayına yöneldi ve bu alanda da oldkuça başarılı oldu.

O, bir dünya vatandaşı.

İnanılmaz olaylar koleksiyoncusu ve yayıncı Char*les Fort, Geller’in, kaşıkları erit*mek, met*re*ler*ce u*zak*lık*ta*ki in*san*la*rın cep*le*rin*de*ki a*nah*tar*la*rı e*ğip, bük*me yete*neği*ni “Vah*şi Ye*te*nek*ler-Wıld Ta*lents” adlı çalışmasında topladı. Fort’un* derlediği tüm bu va*ka*lar tek tek e*le a*lın*dık*la*rı za*man ken*di iç*le*rin*de küçük olaylar gi*bi gö*rü*le*bi*lir*ler, fa*kat U*ri Gel*ler’in gi*zem*li dün*ya*sı*nı top*tan bir pota*da erit*erek değerlendirmek mo*dern fi*zik*te bir ka*os ya*rat*ma*ya ye*terlidir. Konunun bazı uzmanlarına göre, Gel*ler’in “Bu a*ca*ip ka*ba ve ba*zen *de bu*da*la güç*ler” di*ye ad*lan*dır*dı*ğı bu doğaüstü güç kaosu bilinen ge*le*nek*sel mucizelerden ay*rıt edilmelidir. İlkel kültüre a*it Şa*man*lar kendi ruh*sal ve tin*sel ha*yat*la*rın*dan, bağ*lı ol*duk*la*rı kül*tü*rün ge*le*nek*le*rin*den ve top*lu*luk*la*rı*nın sağ*lı*ğın*dan ay*rı*la*maz*lar. Ras*pu*tin, St. Te*re*sa ve ruhçu D.D.Hu*me gi*bi Av*ru*pa*lı sü*pers*tar*lar, büyücüler, do*ğa*üs*tü o*lay*la*rın ma*ni*pü*la*tör*le*ri, biz*le*re ya*şa*mış ol*duk*la*rı kül*tü*rün i*çin*de na*sıl yer al*dık*la*rını ve bu kül*tü*rün i*çin*de na*sıl va*rol*duk*la*rını hak*kın*da anlatı*r*lar. Tıp*kı Gel*ler o*la*yın*da ol*du*ğu gi*bi. İlk ba*kış*ta Gel*ler, mo*dern dün*ya*nın ge*tir*di*ği bir kar*ma*şa*yı doğ*du*ğu gün*den be*ri ya*şadığı görülür. İs*ra*il ve Kıb*rıs’ta ye*tiş*miş, Ka*to*lik bir o*ku*la git*miş, beş dil konuşu*r ve üç ay*rı kı*ta*da beş ay*rı ül*ke*de e*vi vardır. Si*zi şa*şırt*ma*sın! O bir dün*ya va*tan*da*şıdır!

Joker´in oyunu.

Sir Cle*ment Fre*ud’un tav*si*ye*si i*le, Gel*ler ve a*i*le*si o*la*rak Berk*shi*re’da yaşıyorlar. “Bu*ra*sı me*de*ni bir taş*ra. Bu*ra*yı se*vi*yo*ruz.” di*yor U*ri. Evine gittiğinizde, bir İn*gi*liz kö*yün*de ol*ma*sı ol*duk*ça şa*şır*tı*cı o*lan Gra*ce*land sti*li ka*pı*yı U*ri’nin es*ki dostu Shi*pi aç*ıyor. Sı*cak ve ses*siz biri olan Shi*pi, mer*mer döşemede ka*ya*r gibi yürüyerek çi*zim o*da*sı*nı gös*teriyor. U*ri, şor*tu*nu giy*miş, son de*re*ce dost*ça zıp*la*ya*rak gi*rer*ken “mer*ha*ba” diyor. Ev, yal*dız*lı mer*merlerle par*lı*yor*. Ve kris*tal pi*ra*mit*ler, mer*mer sü*tun*lar ve gü*zel bir de*ni*zal*tı sa*ra*yı*nı an*dı*ran de*niz kabuk*la*rı dikkat çekiyor. Ka*ne*pe*ler çok ge*niş an*cak bir de*niz a*ne*mon çi*çe*ği*nin ku*ca*ğı*na dü*şer*miş*çe*si*ne ha*fif*. Ça*lış*ma o*da*sı sa*rı du*var ka*ğıt*la*rı i*le kap*lı. Kah*ve seh*pa*sın*da*ki ko*mik hey*kel*ler bü*kül*müş ça*tal bı*çak ta*kım*la*rın*dan ya*pıl*mış*. Sorula*rı*ma, son de*re*ce ba*kım*lı A*rap bah*çe*si*nin ö*te*sin*de*ki yol*da, U*ri’nin 4-5 yaşla*rın*da*ki ço*cuk*luk ön*se*zi*le*ri*ni sor*mak*la baş*lıyoruz. Genç*lik yıl*la*rın*da*ki en ente*re*san o*la*yın, ay*nı za*man*da ev*ren*sel bir ta*dı var. O*lay, U*ri’nin Kıbrıs´ta git*ti*ği keşişlerce iş*le*ti*len Ka*to*lik ya*tı*lı o*kul*da geçmiş, Lefkoşa’dan 40 mil u*zak*lık*ta*ki tepe*ler*de ger*çek*leş*miş. Mil*ler bo*yun*ca de*lik*ler a*çıl*mış te*pe*ler*de, do*ğal mağaralar, pa*saj*lar ve de*rin çu*kur*lar var*dı, diyor. Bu*ra*la*rı alışılmamış ol*ma*sı*nın yanı*sı*ra o*la*ğa*nüs*tü teh*li*ke*liy*di de. Fa*kat U*ri, ortamın sa*kin*li*ğin*den ve u*zak*lı*ğın*dan zevk a*lı*yor, bir cep fe*ne*ri ve te*be*şir*le du*var*la*ra iz*le*di*ği yo*lu i*şa*ret*li*yor*. Bir ke*re*sin*de da*ha ön*ce hiç ol*ma*dı*ğı ka*dar la*bi*ren*tin de*ri*ni*ne gir*iyor. Fa*kat i*zi*ni takip e*de*rek ge*ri dön*me*ye ka*rar ver*di*ğin*de, te*be*şir çiz*gi*le*ri*nin hiç*bi*ri*ni bulamıyor. Çı*kış yo*lu*nu a*rar*ken çıl*dıracak gibi oluyor ve pa*nik*liyor. An*cak da*ha son*ra bu pa*nik ye*ri*ni ü*mit*siz*li*ğe bı*rak*ıyor. “Yak*la*şık bir sa*at Tan*rı’ya du*a et*tim” di*yor. Da*ha son*ra u*zak*tan kö*pe*ği Jo*ker’ın hav*la*ma se*si*ni duy*uyor. A*ra*bay*la 40 da*ki*ka*lık me*sa*fe*de*ki e*vin*den ge*len kö*pe*ği bir an*da ya*nın*da be*li*riyor ve Jo*ker do*lam*baç*lı yol*lar*dan geçerek U*ri’yi gün ı*şı*ğı*na çı*ka*rır*ken ne*şe i*çin*de oy*nuyorlar.

Doğumda yaşanan mucize

Bu mo*dern mitin özünde ö*te*ki dün*ya*dan yankılar duyuluyor. Yu*nan ve İs*kan*di*nav mi*to*lo*ji*si*nin ye*ral*tı yol*cu*luk*la*rı, ce*na*ze ve ye*ni*den do*ğuş tö*ren*le*ri*nin başlangıçla*rı, hayvansal i*le ta*mam*lan*ıyor. Uri, geç*miş*te di*ğer ruh*çu*ların veya büyücülerin yaptıklarını pek o*ku*ma*mış. Ge*le*cek*te de o*ku*ma*ya*ca*ğı*nı, bu*nu ka*sıt*lı o*la*rak yap*tı*ğı*nı söy*lü*yor. Bu a*ra*da o*da*ya gi*ren kö*pe*ği*ni Jo*ker o*la*rak ta*nıt*ıyor. Şim*di*ye ka*dar hep bir kö*pek sa*hi*bi ol*muş, hiç kö*pek*siz kal*ma*mış. Pek *çok kö*pek sa*hi*bi*ne ga*rip ge*le*cek a*ma tüm kö*pek*le*ri*ne hep “Jo*ker” a*dı*nı ver*miş. San*ki onları bir bütün olarak ta*nı*yor. Tek tek de*ğil an*cak or*ji*nal bir mo*del şab*lo*nu*nun tek*rar*la*nan e*le*man*la*rı o*la*rak algılıyor. U*ri, ço*cuk*su ta*vır*lı, son de*re*ce çe*ki*ci ve hoş bir a*dam. 48 ya*şın*da i*ken 18 ya*şın*da o*la*bi*len ve nor*mal ö*te*si her o*la*ya damga*sı*nı vur*muş* birisi. Gel*ler si*zin*le ko*nu*şur*ken tüm dik*ka*ti*ni si*ze ve*ri*yor. Se*si iç*ten bir mem*nu*ni*yet*ten a*çık bir gü*ve*ne ge*çiş*ler ya*pı*yor. İki o*to*bi*yog*ra*fi kitabında, U*ri’ye en ya*kın ki*şi* olarak Shi*pi´den söz e*di*li*yor. Shi*pi, 30 yıl ön*ce Uri’yi İs*ra*il or*du*sun*da keş*fet*ti*ğin*de he*nüz 12 ya*şın*day*dı. U*ri’nin o*kul*da hal*ka açık ilk gös*te*ri*si*ni dü*zen*le*dik*ten son*ra o*nun hem ma*ne*je*ri, hem de Dr. Wat*son’ı ol*du. U*ri sık sık ba*şın*dan ge*çen o*lay*la*rı an*la*tır*ken bir sü*re son*ra Shi*pi’nin de bir ha*yal a*ra*cı gi*bi o*ra*da ol*du*ğu*nu far*ke*di*yor*su*nuz.

U*ri’nin e*şi Han*na, Shi*pi’nin kız*kar*de*şi. U*ri’nin “O be*nim a*yak*la*rı*mın ye*re sağ*lam bas*ma*sı*nı sağ*lı*yor” de*di*ği e*şi Han*na, bu ko*nu*nun i*çin*de çok faz*la yer al*mı*yor. U*ri’nin oğ*lu*nun do*ğu*mu*nu dinlerken, bu do*ğu*mun da*ha çok Han*na’ya a*it bir o*lay ol*du*ğu*nu zan*ne*di*yorsunuz. A*ma ha*yır. U*ri bu o*lay*da da o*dak nok*ta*sı. “Zor bir do*ğum*du. Shi*pi ve ben has*ta*ne ko*ri*do*run*da bek*ler*ken dok*tor geldi ve Han*na ıkın*ma*ya baş*la*maz*sa se*zar*yen ya*pa*cak*la*rı*nı söy*le*di. O*la*bil*di*ğin*ce kon*san*tre ola*rak “A*çıl,a*çıl,a*çıl...” di*ye ba*ğır*dım. Yak*la*şık beş da*ki*ka son*ra do*ğu*mu ya*pan jine*ko*log ge*le*rek “A*man Tan*rım, ba*şar*dın” de*di.” U*ri zen*gin*leş*ti*ril*miş de*tay*la*rı o*lan fan*te*zi*ler*den zevk al*ıyor. O*kul*da, ken*di ya*rat*tı*ğı can*lı u*zay yo*lu hi*ka*ye*le*ri i*le sı*nıf ar*ka*daş*la*rı*nı bü*yü*le*miş. Ya*yın*lan*mış tek ro*ma*nı “Shawn”, bun*la*rın ge*liş*miş bir ver*si*yo*nu*. Öyküde bir nes*lin so*na er*me*si, kris*ta*lin sı*vı*laş*ma*sı, kah*ra*man Shawn’un gö*lün ü*ze*rin*de koşması gibi desenler var. Uri kendi gücünü da böyle bir desen olarak tanımlıyor, bazı insanların deseni olabilir, diyor ama me*talleri eğriltirken “Bü*kül” ke*li*me*si*nin tek*rar*lan*ma*sını konsantrasyo*na bağlıyor ya da tele*pa*ti i*le gö*zün*de can*lan*dır*dı*ğı bir ek*ran*da bir*şey*le*rin be*lir*me*si*ni bek*le*ye*rek me*tal*le*ri bükü*yor.

Olimpik konsantrasyon

U*ri´nin öyle mis*tik, ru*hsal veya şa*ma*nik bir ki*şi*li*ği yok. Güçlü kon*san*tras*yon kapa*si*te*si bel*ki de sa*bit fi*kir*li olma*sıy*la bağ*lan*tı*lı*. Ru*hi gü*cü*nü art*tır*dı*ğı*nı düşündü*ğü i*çin ve*je*ter*yan ol*ma*yı seç*miş. U*ri’yi her*gün 3-4 sa*at kon*düs*yon bisikle*tin*de, tüm ga*ze*te*le*ri göz*den ge*çi*rir*ken bu*lmak mümkün.”Böy*le*lik*le tüm bilgi*le*ri a*lı*yo*rum. Ay*rı*ca, A*me*ri*ka’dan ki*tap ö*zet*le*ri a*la*rak yıl*da top*lam 2000 ö*zet o*ku*yo*rum.” diyor. Makro düşünmeyi seviyor, iki yıl ön*ce, “Star” ga*ze*te*si*nde yayınlanan bir se*ri ma*ka*le*si*nin, yüz*ler*ce in*san ye*ri*ne bin*ler*ce, mil*yon*lar*ca insanla i*le*ti*şim sağlaya*ca*ğı*na i*nan*mış*tı. U*ri’nin di*ğer bir pla*nı daha inanılmaz, bir da*ha*ki O*lim*pi*yat O*yun*la*rı´n*da, üç da*ki*ka*lık bir sü*re*de, tüm dün*ya*dan milyonlar*ca in*sa*nın ken*di*si i*le bir*lik*te nük*le*er de*ne*me*le*rin so*na er*me*si gi*bi i*yi bir o*la*ya kon*san*tre ol*ma*la*rı*nı ger*çek*leş*tir*mek istiyor. Bu bel*ki*de U*ri’nin güç*le*ri*nin u*zun sü*re*dir son de*re*ce ve*rim*li et*ki*ler ya*rat*ma*sı i*le “Ni*ce*li*ğin ken*di*ne has bir ka*li*te*si var*dır.” şek*lin*deki i*na*nı*şı*na da ne*den ol*uyor.

Or*ta*do*ğu’nun sı*kın*tı*lı yer*le*rin*de bü*yü*yen bir ço*cuk o*lan U*ri, o*yun*la*rın*da şe*kil*le*ri kü*çük ha*ya*li u*zay ro*ket*le*ri*ni tem*sil e*den mer*mi*ler top*lar*dı. Bir*kez, as*ker o*lan baba*sı, genç U*ri’ye bir ta*ban*ca*da mer*mi ol*ma*dı*ğın*dan e*min ol*ma*nın yo*lu*nu öğre*ti*yor*du. Boş si*la*hı kü*çük ço*cu*ğa ver*di. Ne*şey*le bir he*de*fe ni*şan a*lan ço*cuk, te*ti*ği çek*ti ve si*lah pat*la*dı. Oysa, silahın boş olduğundan emindiler. U*ri,or*du*ya katıl*dı*ğın*da,e*ği*ti*minin bir par*ça*sı o*la*rak ağır bir si*lah*la* çö*lü* geç*me*si ge*re*ki*yor*du. Yo*la çık*ma*dan ön*ce yü*kü*nü ha*fif*let*mek i*çin, kur*naz*ca si*la*hı*nın iç a*teş*le*me meka*niz*ma*sı*nı çı*ka*rdı. An*cak e*ği*ti*min so*nun*da si*lah*la*rın a*teş*le*ne*ce*ği*ni öğrenerek deh*şe*te dü*ştü. Te*ti*ği çek*ti*ğin*de hiç*bir*şey ol*ma*ya*ca*ğı*nın ve hi*le*si*nin or*ta*ya çı*ka*ca*ğı*nın bi*lin*cin*de ü*mit*siz*ce yo*lu*na de*vam et*ti. An*cak e*mir ve*ri*lip* te*ti*ği çek*ti*ğin*de si*la*hı mu*ci*ze*vi bir şe*kil*de mer*mi*yi a*teş*le*di. Bu da onun çevresinde oluşan mucize halkasının bir parçası.

Onbeş mil ötede ortaya çıkıyor...

U*ri, pek çok ta*ti*li*ni, Kı*zıl*de*niz’de da*la*rak ge*çir*miş. Kö*pek*ba*lı*klarıyla boğuşmuş, onların mermi şekline hayran. Ona göre, gö*rün*mez*li*ğin*de*ki bü*yü*lü etkisiy*le mer*mi veya roket şekli saf ve ki*şi*sel bir mo*ti*fe ben*zi*yor, bel*ki de konsantrasyonunun bir sem*bo*lü gibi. Av*ru*pa folk*lö*rü i*çin*de sade*ce vam*pi*ri veya kurt adamı öl*dü*ren gü*müş mer*mi de*ğil, es*ra*ren*giz bir şekilde in*san*la*rı da za*yıf*la*tan, Or*ta* Ça*ğ´a a*it bil*gi*ler*de*ki “Cin Vu*ru*şu” da bu*na da*hil. (Cin vuruşu, tüm ruhsal gücün tam konsantrasyonla bir yere yoğunlaştırılarak, yıkıcı etki yaratılması yönünde bir inançtı.) Bir ilginç olay daha var, tanıkların anlattıklarına göre bu olay, U*ri’nin a*ni, bek*len*me*yen ve i*yi belgelen*miş bir ışınlanma olayı. Bir an ar*ka*da*şı*na al*dı*ğı he*di*ye i*le New* York sokak*la*rın*da ko*şar*ken birden kendini 150 mil ö*te*ki ar*ka*da*şı*nın evinin ça*tı*sın*da*ki limonlu*ğun cam*la*rı a*ra*sın*dan ge*çerken buluyor. Cam kı*rık*la*rı a*ra*sın*dan kalkarken ye*ni al*dı*ğı he*di*ye*nin yani te*les*ko*bun ha*la e*lin*de ol*du*ğu*nu far*ke*diyor. An*cak U*ri, i*çin*den çı*kı*la*ma*yan bu bü*yü*nün pa*ro*di*siyle yani pa*ra i*le il*gi*le*ni*yor*. Böylece sahip ol*du*ğu pek*çok şe*yi pay*la*şı*yor*. Ha*yal ve ger*çek a*ra*sın*da*ki de*ği*şim a*ra*cı, bü*yü*le*ye*bil*di*ği gi*bi sı*ka*bi*lir*, diyor.

U*ri,bü*yük dar*lık i*çin*de ya*şa*yan bir a*i*le*de ye*tiş*ti*ri*len tek ço*cuk. Her*za*man zen*gin ve ün*lü ol*ma*yı is*te*miş*. Med*ya o*nu ün*lü yap*tı an*cak ba*şa*rı*lı pet*rol a*raş*tır*ma*la*rı ve ma*den şir*ket*le*ri i*le zen*gin ol*du. Ön*ce ha*ri*ta*yı a*raş*tı*rır, son*ra kü*çük bir u*çak*la, e*li pen*ce*re*nin dı*şın*da, i*çin*den ge*len bir his*le ma*den ya*tak*la*rı*nın yer*le*ri*ni belirliyor. U*ri, bu*nu bir iş o*la*rak ka*bul e*diyor, ken*di*si*nin* de bu*nun i*çin pa*ra al*dı*ğı*nı düşünüyor. Baş*ka bir a*nı*sı i*se U*ri ve Shi*pi’nin Lon*dra’da bir kumarhanede kazan*dık*la*rı 17.000 Po*und. Er*te*si sa*bah bir iş gö*rüş*me*si*ne gi*der*ken güç*le*ri*ni kötü*ye kul*lan*dı*ğı dü*şün*ce*sine kapılıyor ve U*ri, bu bas*kı ne*de*niy*le a*ni bir ö*lü*me sü*rük*le*ne*ce*ği his*si*ne ka*pıl*ıyor, bu*nun ü*ze*ri*ne li*mu*zi*nin pen*ce*re*sin*den tüm bank*not*la*rı dışarı a*ta*rak ra*hat*lıyor.

Şa*man*la*rın dış* dün*ya yol*cu*luk*la*rı*nın mo*dern bir kar*şı*tı, e*şit*li*ği sa*yı*la*bi*le*cek şey; la*bo*ro*tu*var*lar*da*ki du*yum*sal ka*yıptır. As*lın*da U*ri için bi*lim*sel me*to*dun teh*li*ke*si, U*ri’nin ye*te*nek*le*ri*nin ba*şa*rı*sızlığı de*ğil an*cak ken*di ger*çe*ği*ninin söz*de “bi*lim*sel” te*rim*ler*le ta*nım*la*na*cak ol*ma*sı. Bir hams*ter, te*ker*lek ü*ze*rin*de ba*ğım*sız*lı*ğı*nı geliş*tir*miş mi*dir? Fa*kat bu mo*dern, kü*çül*müş, tek*no*lo*jik a*çı*dan kur*naz dünya, ken*di en*di*şe duy*gu*la*rı*nı doğ*ru*la*mak i*çin sinsice Uri Geller´e ih*ti*yaç du*ymuyor mu? Geller´in evinden ayrılırken onun bir sözü yankılanıyor; "Her ço*cu*ğun doğaüs*tü kuv*vet*ler*le bü*kül*müş ruhsal bir a*nah*ta*rı ol*ma*lıdır. Bu inanç gücüyle gelecekte tüm bükülmez engelleri bükme konsantrasyonunu elde edecektir."

Geller ve kuşkucular

Uri Geller´in yaptıklarını bir hile olduğunu ileri sürenler var. Metalleri bükmek ve saatleri durdurmak gibi Geller gösterileri, kuşkuculara göre yapılabilir şeylerdir. Bir görüşe göre ise, bazı bilim adamları Geller´i test ederlerken sonuçlar üzerinde pek titiz davranmadılar ve hatta çok yumuşaktılar. Geller´in toprakaltı kaynaklarıyla ilgili buluşları ise, Geller karşıtları çok ciddiler, Uri sezgiyle bulduğunu iddia ettiği yeraltı kaynaklarını laboratuarlarda deneyler yaparak, endüstri casusluğu örgütlerini kullanarak öğreniyor ve yalan söylüyor. Ama bunun kanıtları ortaya konmuş değil. Kuşkucu savaş lordlarına göre, Geller´de kesin olarak kanıtlanan telepati, durugörü, kehanet ve psikokinezi yeteneklerine raslanmış değil. Yine bazı sahne illüzyonistlerine göre, Geller´in yaptıkları dahice bir sahne oyunundan başka birşey değil. Uluslararası Sihirbaz Kardeşler Birliği´nin başkanlarından olan David Berglas, Doğaüstü İddiaları Bilimsel Araştırma Komitesi ile işbirliği yaptıktan sonra, "Eğer Geller´de yaptıklarının kaynağı olan bir doğaüstü güç varsa, o bu gezegende bu güce sahip tek insandır. O bir fenomendir, saygı göstermeliyiz ama bu saygı bir sahne sihirbazına gösterilen saygıyla eşit olmalıdır." diyordu. Öte yandan, bütün bu karşı çıkışlara rağmen, bu güne kadar hiç kimse Geller´in yaptıklarının içyüzünü açıklamış değil.
__________________
manset 3-4
LeGoLaS isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap
Cevapla

Bookmarks

Tags
siz, bukebilirsiniz, de, geller, gibi, metalleri, mucizesi, onun, uri

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın

Mesajınız:
Seçenekler


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Artık onun bir çocuğu var Yaso Magazin & Dedikodu 0 08-09-2008 18:22
Onun asılma yöntemi böyle Yaso Magazin & Dedikodu 0 06-21-2008 06:04
Dünya onun peşinde LeGoLaS Dünyadan Haberler 0 03-05-2008 12:10
Beyin gücünüz ile cisimleri hareket ettirebilir, kaşıkları bükebilirsiniz LeGoLaS Paranormal-Telepati 0 02-25-2008 15:12
Kabak onun başına patladı LeGoLaS Dünyadan Haberler 0 02-11-2008 10:30


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 19:13 .


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Bilqi.com Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. bilqi.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler doganinternet@hotmail.com ve streetken27@gmail.com dan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde bilqi.com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Android Rom

Android Oyunlar

Android samsung htc

Samsung Htc

Nokia Windows

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628