Bilqi Forum  

Geri git   Bilqi Forum > Eğitim - Üniversiteler - Sınavlar > Ödevler > Türk Dili ve Edebiyat

ÖDEVLERİNİZİ BULMAKTA ZORLANIYOMUSUNUZ!

SORUN ANINDA CEVAPLIYALIM.

TÜM SORULARINIZA ANINDA CEVAP VERİLECEKTİR !

Sitemize Üye Olmadan Konulara Cevap Yazabilir Ayrıca Soru Cevap Bölümüne Konu Açabilirsiniz !

KASÎDE DER NA'T-I HAZRET-I NEBEVÎ (Su Kasidesi)

Türk Dili ve Edebiyat


Yeni Konu aç Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil
Okunmamış 04-02-2008, 19:36   #1
Moderator
 
уυѕυƒ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
Mesajlar: 11.000
Teşekkürleri: 0
0 mesajına 0 kere teşekkür edildi.
Tecrübe Puanı: 1000
уυѕυƒ has a reputation beyond reputeуυѕυƒ has a reputation beyond reputeуυѕυƒ has a reputation beyond reputeуυѕυƒ has a reputation beyond reputeуυѕυƒ has a reputation beyond reputeуυѕυƒ has a reputation beyond reputeуυѕυƒ has a reputation beyond reputeуυѕυƒ has a reputation beyond reputeуυѕυƒ has a reputation beyond reputeуυѕυƒ has a reputation beyond reputeуυѕυƒ has a reputation beyond repute
уυѕυƒ - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart KASÎDE DER NA'T-I HAZRET-I NEBEVÎ (Su Kasidesi)

KASÎDE DER NA'T-I HAZRET-I NEBEVÎ (Su Kasidesi)
Saçma ey göz eþkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutuþan odlara kýlmaz çâre su
(Ey göz! Gönlümdeki (içimdeki) ateþlere göz yaþýmdan su saçma ki, bu kadar (çok) tutuþan ateþlere su fayda vermez.)
Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Yâ muhît olmýþ gözümden günbed-i devvâra su
(Þu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir; yoksa gözümden akan sular, göz yaþlarý mý þu dönen gök kubbeyi
kaplamýþtýr, bilemem..)
Zevk-ý tîðundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk
Kim mürûr ilen býraður rahneler dîvâra su
(Senin kýlýca benzeyen keskin bakýþlarýnýn zevkinden benim gönlüm parça parça olsa buna þaþýlmaz. Nitekim akarsu da
zamanla duvarda, yarlarda yarýklar meydana getirir.)
Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin
Ýhtiyât ilen içer her kimde olsa yara su
(Yarasý olanýn suyu ihtiyatla içmesi gibi, benim yaralý gönlüm de senin ok temrenine, ok ucuna benzeyen kirpiklerinin
sözünü korka korka söyler.)
Suya virsün bâð-bân gül-zârý zahmet çekmesün
Bir gül açýlmaz yüzün tek virse min gül-zâra su
(Bahçývan gül bahçesini sele versin (su ile mahvetsin), boþuna yorulmasýn; çünkü bin gül bahçesine su verse de senin
yüzün gibi bir gül açýlmaz.)
Ohþadabilmez gubârýný muharrir hattuna
Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su
(Hattatýn beyaz kâðýda bakmaktan, kalem gibi, gözlerine kara su inse (kör olsa, kör oluncaya kadar uðraþsa yine de)
gubârî (yaz&yacutesýný, senin yüzündeki tüylere benzetemez. )
Ârýzun yâdýyla nem-nâk olsa müjgânum n’ola
Zayi olmaz gül temennâsýyla virmek hâra su
(Senin yanaðýnýn anýlmasý sebebiyle kirpiklerim ýslansa ne olur, buna þaþýlýr mý? Zira gül elde etmek dileði ile dikene
verilen su boþa gitmez.)
Gam güni itme dil-i bîmârdan tîgun dirîð
Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su
(Gamlý günümde hasta gönlümden kýlýç gibi keskin olan bakýþýný esirgeme; zira karanlýk gecede hastaya su vermek hayýrlý
bir iþtir.)
Ýste peykânýn gönül hecrinde þevkum sâkin it
Susuzam bir kez bu sahrâda menüm-çün ara su
(Gönül! Onun ok temrenine benzeyen kirpiklerini iste ve onun ayrýlýðýnda duyduðum hararetimi yatýþtýr, söndür. Susuzum
bu defa da benim için su ara.)
Men lebün müþtâkýyam zühhâd kevser tâlibi
Nitekim meste mey içmek hoþ gelür hûþ-yâra su
(Nasýl sarhoþa þarap içmek, aklý baþýnda olana da su içmek hoþ geliyorsa, ben senin dudaðýný özlüyorum, sofular da
kevser istiyorlar.)
Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr
Âþýk olmýþ galibâ ol serv-i hoþ-reftâra su
(Su, her zaman senin Cennet misâli mahallenin bahçesine doðru akar. Galiba o hoþ yürüyüþlü, hoþ salýnýþlý; serviyi
andýran sevgiliye aþýk olmuþ.)
Su yolýn ol kûydan toprað olup dutsam gerek
Çün rakîbümdür dahý ol kûya koyman vara su
(Topraktan bir set olup su yolunu o mahalleden kesmeliyim, çünkü su benim rakibimdir, onu o yere býrakamam.)
Dest-bûsý ârzûsýyla ger ölsem dostlar
Kûze eylen topraðum sunun anunla yâra su
(Dostlarým! Þayet onun elini öpme arzusuyla ölürsem, öldükten sonra topraðýmý testi yapýn ve onunla sevgiliye su
sunun.)
Serv ser-keþlük kýlur kumrî niyâzýndan meger
Dâmenin duta ayaðýna düþe yalvara su
(Servi kumrunun yalvarmasýndan dolayý dikbaþlýlýk ediyor. Onu ancak suyun eteðini tutup ayaðýna düþmesi (yalvarýp aracý
olmasý bu dikbaþlýlýðýndan) kurtarabilir.)
Ýçmek ister bülbülün kanýn meger bir reng ile
Gül budaðýnun mizâcýna gire kurtara su
(Gül fidaný bir hile ile (meþhur gül ve bülbül efsanesindeki gibi yine) bülbülün kanýný içmek istiyor; bunu
engelleyebilmek için suyun gül dallarýnýn damarlarýna girerek gül aðacýnýn mizacýný deðiþtirmesi gerekir.)
Týynet-i pâkini rûþen kýlmýþ ehl-i âleme
Ýktidâ kýlmýþ târîk-i Ahmed-i Muhtâr’a su
(Su Hz. Muhammed’in (s.a.v) yoluna uymuþ (ve bu hâli ile) dünya halkýna temiz yaratýlýþýný açýkça göstermiþtir.)
Seyyid-i nev-i beþer deryâ-ý dürr-i ýstýfâ
Kim sepüpdür mucizâtý âteþ-i eþrâra su
(Ýnsanlarýn efendisi, seçme inci denizi (olan Hz. Muhammed’in s.a.v) mucizeleri kötülerin ateþine su serpmiþtir.)
Kýlmað içün tâze gül-zârý nübüvvet revnakýn
Mu’cizinden eylemiþ izhâr seng-i hâra su
(Katý taþ, Peygamberlik gül bahçesinin parlaklýðýný tazelemek için (ve onun) mucizesinden dolayý su meydana
çýkarmýþtýr.)
Mu’cizi bir bahr-ý bî-pâyân imiþ âlemde kim
Yetmiþ andan min min âteþ-hâne-i küffara su
(Hz. Peygamberimiz’in mûcizeleri dünyada uçsuz bucaksýz bir deniz gibi imiþ ki, ondan (o mucizelerden), ateþe tapan
kâfirlerin binlerce mâbedine su ulaþmýþ ve onlarý söndürmüþtür.)
Hayret ilen barmaðýn diþler kim itse istimâ
Barmaðýndan virdügin þiddet günü Ensâr’a su
(Mihnet günü Ensâr’a parmaðýndan su verdiðini (bir mucize olarak parmaðýndan su akýttýðýn&yacute kim iþitse hayret ile (þaþa
kalarak) parmaðýný ýsýrýr.)
Dostý ger zehr-i mâr içse olur âb-ý hayât
Hasmý su içse döner elbette zehr-i mâra su
(Dostu yýlan zehri içse (bu zehir onun dostu için) âb-ý hayat olur. Aksine düþmaný da su içse (o su, düþmanýna) elbette
yýlan zehrine döner.)
Eylemiþ her katreden min bahr-ý rahmet mevc-hîz
El sunup urgaç vuzû içün gül-i ruhsâra su
(Abdest (almak) için el uzatýp gül (gibi olan) yanaklarýna su vurunca (sýçrayan) her bir su damlasýndan binlerce rahmet
denizi dalgalanmýþtýr.)
Hâk-i pâyine yetem dir ömrlerdür muttasýl
Baþýný daþdan daþa urup gezer âvâre su
(Su ayaðýnýn topraðýna ulaþayým diye baþýný taþtan taþa vurarak ömürler boyu, durmaksýzýn baþýboþ gezer.)
Zerre zerre hâk-i dergâhýna ister sala nûr
Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su
(Su, onun eþiðinin topraðýna zerrecikler halinde ýþýk salmak (orayý aydýnlatmak) ister. Eðer parça parça da olsa o
eþikten dönmez.)
Zikr-i na’tün virdini dermân bilür ehl-i hatâ
Eyle kim def-i humâr içün içer mey-hâra su
(Sarhoþlar içkiden sonra gelen bat adrysýný gidermek için nasýl su içerlerse, günahkârlar da senin na’týnýn zikrini
dillerinde tekrarlamayý (dertlerine) derman bilirler.)
Yâ Habîballah yâ Hayre’l beþer müþtakunam
Eyle kim leb-teþneler yanup diler hemvâra su
(Ey Allah'ýn sevgilisi! Ey insanlarýn en hayýrlýsý! Susamýþlarýn (susuzluktan dudaðý kurumuþlarýn) yanýp dâimâ su
diledikleri gibi (ben de) seni özlüyorum.)
Sensen ol bahr-ý kerâmet kim þeb-i Mi'râc’da
Þebnem-i feyzün yetürmiþ sâbit ü seyyâra su
(Sen o kerâmet denizisin ki mi'râc gecesinde feyzinin çiyleri sabit yýldýzlara ve gezegenlere su ulaþtýrmýþ.)
Çeþme-i hurþîdden her dem zülâl-i feyz iner
Hâcet olsa merkadün tecdîd iden mimâra su
(Kabrini yenileyen (tamir eden) mimara su lazým olsa, güneþ çeþmesinden her an bol bol saf, tatlý ve güzel su iner.)
Bîm-i dûzah nâr-ý gam salmýþ dil-i sûzânuma
Var ümîdüm ebr-i ihsânun sepe ol nâra su
(Cehennem korkusu, yanýk gönlüme gam ateþi salmýþ, (ama) o ateþe, senin ihsan bulutunun su serpeceðinden ümitliyim.)
Yümn-i na’tünden güher olmýþ Fuzûlî sözleri
Ebr-i nîsândan dönen tek lü’lü þeh-vâra su
(Seni övmenin bereketinden dolayý Fuzûlî’nin (alelâde) sözleri, nisan bulutundan düþüp iri inciye dönen su (damlas&yacute
gibi birer inci olmuþtur.)
Hâb-ý gafletden olan bîdâr olanda rûz-ý haþr
Eþk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su
(Kýyamet günü olduðu zaman, gaflet uykusundan uyanan düþkün (yahut aþýk) göz, (sana duyduðu) hasretten su (gözyaþ&yacute
döktüðü zaman,)
Umduðum oldur ki rûz-ý haþr mahrûm olmayam
Çeþm-i vaslun vire men teþne-i dîdâra su
(O mahþer günü, güzel yüzüne susamýþ olan bana vuslat çeþmenin su vereceðini, beni mahrum býrakmayacaðýný ummaktayým.)


KASÎDE DER NA'T-I HAZRET-I NEBEVÎ (Su Kasidesi)
Saçma ey göz eþkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denli dutuþan odlara kýlmaz çare su
Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Ya muhît olmuþ gözümden günbed-i devvâre su
Zevk-i tiðýndan aceb yok olsa gönlüm çâk çâk
Kim mürûr ilen býrakýr rahneler dîvâre su
Suya versin bað-ban gülzar-ý zahmet çekmesin
Bir gül açýlmaz yüzün tek verse bin-gülzâre su
Ohþadabilmez gubârýný muharrir hattýna
Hâme tek bakmaktan inse sözlerine kare su
Ârýzýn yâdiyle nem-nâk olsa müjgâným n'ola
Zayi olmaz gül temennâsiyle vermek hâre su
Gam günü etme dîl-i bîmardan tiðin dirið
Hayrdýr vermek karanû gecede bîmâre su
Ýste peykânýn gönül hecrinde þevkim sâkin et
Susuzum bu sahrede benim'çün âre su
Ben lebim müþtâkýyým zühhâd kevser tâlibi
Nitekim meste mey içmek hoþ gelir huþ-yâre su
Ravza-ý kûyuna her dem durmayýp eyler güzâr
Âþýk olmuþ gâlibâol serv-i hoþ reftâre su
Su yolun ol kûydan toprað olup tutsam gerek
Çün rakîbimdir dahi ol kûya koyman vare su
Dest-bûsý arzûsiyle ger ölsem dostlar
Kûze eylen topraðým sunun anýnle yâre su
Ýçmek ister bülbülün kanýn meger bir reng ile
Gül budaðýnýn mîzacýna gire kurtâre su
Tînet-i pâkini rûþen kýlmýþ ehl-i âleme
Ýktidâ kýlmýþ tarîk-i Ahmed-i Muhtâr'e su
Seyyid-i nev'i beþer deryâ-yi dürr-i istifâ
Kim sepiptir mu'cizâtý âteþ-i eþrâre su
Kýlmak için taze gül-zâr-i nübüvvet revnakýn
Mu'cizinden eylemiþ izhar seng-i hâre su
Mu'ciz-i bir bahr-i bî-pâyan imiþ âlemde kim
Yetmiþ andan bin bin âteþ-hâne-i küffâre su
Hayret ilen parmaðýn diþler kim etse istima
Parmaðýnda verdiði þiddet günü Ensâr'e su
Eylemiþ her katrede bin bahr-i rahmet mevc-hîz
El sunup urgaç vuzu-ý için gül ruhsâre su
Hâk-i pâayine yetem der ömrlerdir muttasýl
Baþýný taþtan taþa vurup gezer âvâre su
Zerre zerre hâk-i der-gâhýna ister salar nûr
Dönmez ol der-gâhdan ger olsa pâre su
Zikr-i na'týn virdini derman bilir ehl-i hatâ
Eyle kim def-i humar için içer mey-hâre su
Yâ Habîbâ'llah yâ Hayr'el-beþer müþtâkýným
Eyle kim leb-teþneler yanýb diler hem vâre su
Sensin ol bahr-i kerâmet kim Þeb-i Mi'rac'da
Þeb-nem-i feyzin yetirmiþ sâbit ü seyyâre su
Çeþm-i hûr-þidden her dem zülâl-i feyz iner
Hâcet olsa merkâdin tecdîd eden mi'mâre su
Bîm-i dûzah nâr-i gam salmýþ dîl-i sûzânýma
Var ümîdim ebr-i ihsanýn sepe ol nâre su
Yümn-i na'tinden güher olmuþ Fuzûlî sözleri
Ebr-i nîsandan dönen tek lü'lü-i þeh-vâre su
Hâb-ý gafletten olan bîdâr olanda rûz-ý haþr
Hâb-i hasretten dökende dîde-i bîdâre su
Umduðum oldur ki Rûz-i Haþr mahrûm olmayam
Çeþm-i vaslýn vere ben teþne-i dîdâre su
уυѕυƒ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap
Cevapla

Bookmarks

Tags
der, hazreti, kaside, kasidesi, nati, nebevÎ, su

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın

Mesajınız:
Seçenekler


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 14:22 .


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Bilqi.com Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. bilqi.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler doganinternet@hotmail.com ve streetken27@gmail.com dan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde bilqi.com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Android Rom

Android Oyunlar

Android samsung htc

Samsung Htc

Nokia Windows

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628